ACADEMIC KNOWLEDGE

Social Science Studies  

 

Yayın İlkeleri:

Academic Knowledge Dergisi,  yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Knowledge Dergisinde sosyal bilimler alanında yazılan makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma şartıyla ve sunulduğu belirtilmek kaydıyla kabul edilir.

 1. Academic Knowledge Dergisi’ne yazı gönderilebilmesi için makale takip sistemine üye olunması ve makalelerin buradan gönderilmesi gerekmektedir. Eklenen yazılarda isim veya yazarın kimliği ile ilgili bilgilere yer verilmemelidir. Yazarlarına ait bilgiler, yayın aşamasında editör tarafından eklenir.
 2. Academic Knowledge Dergisi’nde Türkiye Türkçesi’nin yanı sıra Türk lehçeleri, İngilizce, Arapça ve diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilmektedir.
 3. Dergiye gönderilen Türkçe yazılarda, TDK Yazım Kılavuzuna uyulmalıdır. Yayın Kurulu tarafından yazının bütünlüğünü etkilemeyecek düzeltmeler yapılabilir.
 4. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Hukuki, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.
 5. Makaleler yayın aşamasında, alanındaki iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni:

 1. Başlığın tamamı büyük harf, “Times New Roman” ve 11 punto olmalıdır. Yazı karakteri, Times New Roman” ve 11 punto ile 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 
 2. Yazının başında Türkçe-İngilizce Özet (Abstract) ve beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özet, makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla 150 sözcük olmalıdır.
 3. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Yavuzalp 2014: 165).
 4. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto, yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

Üst Kenar Boşluk:  3 cm

Alt Kenar Boşluk:  3 cm

Sol Kenar Boşluk:  3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde 11, özetlerde 11 ve dipnotlarda 10 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda 1

 

ACADEMIC KNOWLEDGE

Social Science Studies  

 

Writing Policies:

The Journal of Academic Knowledge is an international refereed journal published twice a year. The Journal of Academic Knowledge, includes articles, translations, conversations and promotional articles written in the field of social sciences. Manuscripts submitted to the journal should be previously unpublished. Congress proceedings and conference texts are accepted on the condition that they are not published.

 1. In order to submit a letter to The Journal of Academic Knowledge, it is necessary to sign up to article tracking system from this address and send the articles from here. Information on the identity of the author or the author should not be included. The information of the authors is added by the editor at the stage of publication.
 2. The Journal of Academic Knowledge gives place in Turkey Turkish and Turkish dialects, English, Arabic as well as the written text in other languages.
 3. In the manuscripts submitted to the journal, the TDK Guidelines should be followed. Corrections can be made by the Editorial Board which do not affect the integrity of the manuscript.
 4. The opinions expressed in the articles published in the journal belong to the authors. Belongs to the author of legal, economic and ethical responsibilities.
 5. Articles are sent to two referees in the field of publication. If one of the referee reports is positive and the other is negative, the manuscript may be sent to a third referee or the Editorial Board may make a final decision by examining the referee reports.

 

Spelling Rules and Page Form:

 1. The title should be in upper case, “Times New Roman” and 11 font. Font type, “Times New Roman” and articles should be written with 11 font, ıt should be written with a line spacing of 1,15. One letter space must be left between the word after point and comma marks.
 2. Abstract and key words should be present at the beginning of the article. The abstract should emphasize all important points of the article and should be a maximum of one hundred and fifty words.
 3. References within the text must be specified in parentheses, such as name, year of printing and page number. Example: (Yavuzalp 2014: 165).
 4. The sources used should be written at the end of the text in 11 font size, in alphabetical order according to the surname of the author. References should be listed according to the publication date if an author has more than one publication.

Paper Size: A4 Vertical (No horizontal pages should be placed in the article).

Top Margin: 3

Bottom Margin: 3

Left Margin: 3

Right margin: 3

Font: Times New Roman

Font Size: In title and text 11, 11 in the abstracts and 10 in the footnotes

Paragraph Range: Before 6 nk - after 0 nk

Paragraph Indent: First Line in the text 1 cm, Hanging in the footnotes 0.4 cm

Line Spacing: 1.15 in text, footnotes 1